صندوق پول: رشد اقتصادی خاورمیانه برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از کشورهای منطقه خواسته است از هزینه‌های خود کاسته و به دنبال منابع جدید درآمد، مانند مالیات جدید و کاهش یارانه (سوبسید)، باشند. این گزارش همچنین می‌گوید نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کاهش یافته است.