مسابقه تعادل سنگ 2018 در اروپا

مسابقه چیدمان سنگ ها یکی از بزرگ ترین مسابقات اروپا برای هنرمندان چیدمان و تعادل سنگ هاست. جایزه این مسابقه برای نخستین برنده هزینه پرواز برای شرکت در مسابقه جهانی تعادل سنگ سال آینده در تگزاس است.

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

مسابقه تعادل سنگ ها

نوشته مسابقه تعادل سنگ 2018 در اروپا اولین بار در بدونیم پدیدار شد.