ترجمه آهنگ Love Is Madness از Thirty Seconds to Mars

Love Is Madness آهنگی احساساتی درباره زوجی است که رابطه شان از هم گسیخته. در این آهنگ رابطه یک طرفه شده و پسر همچنان عاشق و مجذوب عشقش است. اما دختر تنها می خواهد دوست او باشد. آنها در این باره و دروغ هایی که دختر گفته با یکدیگر بحث می کنند و نهایتا به این نتیجه می رسند که عشق آنها را دیوانه کرده.

Love Is Madness ششمین آهنگ از آلبوم جدید گروه Thirty Seconds to Mars است که آن را با همکاری Halsey خوانده اند.

Love Is Madness:لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

You are insane, my desire

A violent daydream, love, love

You are crazy, a perfect liar

Said you’d save me, love, love

تو دیوانه ای، آرزوی من

یک رویای خشن، عشق، عشق

تو دیوانه ای، یک دروغگوی کامل

گفتی نجاتم میدی، عشق، عشق

( هر دو یکدیگر را به دیوانگی محکوم می کنند. دختر معتقد است به او دروغ گفته شده و عشقی که قرار بوده نجاتش دهد این کار را نکرده. )

I knew the moment I looked into your eyes

I’d have to swallow all your lies

من می دونم وقتی به چشمات نگاه کنم

مجبورم همه دروغاتو ببلعم

( عشق بین این دو بسیار قوی است طوری که با دیدن یکدیگر حتی دروغ های هم را نیز هضم می کنند. )

I never said that I would be your lover

I never said that I would be your friend

I never said that I would take no other, be your lover

Never said

من هیچ وقت نگفتم می تونم معشوقت باشم

من هیچ وقت نگفتم می تونم دوستت باشم

من هیچ وقت نگفتم نمی تونم با کسه دیگه باشم، معشوق تو باشم

هرگز نگفتم

( انکار و انکار و انکار )

You are insane, my desire

A dangerous game, love, love

You are crazy, perfect liar

Simply save me, love, love

تو دیوانه ای، آرزوی من

یک بازی خطرناک، عشق، عشق

تو دیوانه ای، دروغگوی کامل

فقط نجاتم بده، عشق، عشق

( عشق را به یک بازی خطرناک تشبیه می کنند که نه تنها نجاتشان نداده بلکه باعث دیوانگی شان شده. )

I knew the moment I looked into your eyes

I’d have to swallow all your lies

من می دونم وقتی به چشمات نگاه کنم

مجبورم همه دروغاتو ببلعم

I never said that I would be your lover

I never said that I would be your friend

I never said that I would take no other, be your lover

Never said

Oh, woah, no, oh, no, woah

Love is madness

من هیچ وقت نگفتم می تونم معشوقت باشم

من هیچ وقت نگفتم می تونم دوستت باشم

من هیچ وقت نگفتم نمی تونم با کسه دیگه باشم، معشوق تو باشم

هرگز نگفتم

آه، نه، آه، نه

عشق دیوانگیه

I knew the moment

I knew the moment

I knew the moment

Love is madness

I knew the moment I looked into your eyes

I knew the moment I looked into your eyes

I knew the moment I looked into your eyes

Love is madness

Oh, whoa

من این لحظه رو میشناسم

من این لحظه رو میشناسم

من این لحظه رو می شناسم

عشق دیوانگیه

من می دونم وقتی به چشمات نگاه کنم

من می دونم وقتی به چشمات نگاه کنم

من می دونم وقتی به چشمات نگاه کنم

عشق دیوانگیه

آه

I never said that I would be your lover

I never said that I would be your friend

I never said that I would take no other, be your lover

Never said

Oh, woah, no, oh, no, woah

Love is madness

Love is madness

من هیچ وقت نگفتم می تونم معشوقت باشم

من هیچ وقت نگفتم می تونم دوستت باشم

من هیچ وقت نگفتم نمی تونم با کسه دیگه باشم، معشوق تو باشم

هرگز نگفتم

آه، نه، آه، نه

عشق دیوانگیه

عشق دیوانگیه

نوشته ترجمه آهنگ Love Is Madness از Thirty Seconds to Mars اولین بار در بدونیم پدیدار شد.